رمزنگار0

رمزنگار 1


رمزنگار
قدرتمند ترین رمزنگار برای متن ها شما با درجه امنیت بسیار بالا برای حفظ اطلاعات شما


رمزنگار 2


رمزنگار
قدرتمند ترین رمزنگار برای متن های شما با الگوریتم بسیار قدرتمند جهت حفاظت از متون ش


رمزنگار 3


رمزنگار
یک گدگذار متن با درجه امنیت متوسط که می تواند متن های شما را بر اساس پارامتر های ورودی قفل کند ، از این ابزار برای قفل کردن متن ها بلند استفاده کنید


مبدل حروف به عدد


رمزنگار
این ابزار با تبدیل حروف به کد های عددی می تواند تا حدودی مانند یک رمزنگار عملکرده و تک تک حروف به کاررفته در یک متن را به عدد تبدیل کند


دیدگاه خود را ثبت کنید


شماسافت/بنer